Organisatie

Statuaire doelstelling

Een bijdrage leveren aan de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en ecologisch-duurzame samenleving handelend op basis van een holistische wereldopvatting.

ANBI

De Belastingdienst heeft Art of Transition Foundation aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuur

Wouter Extercatte
(voorzitter)
Anne Tilleman
(secretaris)
Arjan Ramaker
(penningmeester)

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting Art of Transition heeft geen personeel in dienst.

(Verkort) beleidsplan 2018-2020

In 2017 heeft het stichtingsbestuur de prioriteiten en hoofdactiviteiten vastgesteld voor de periode 2018-2010.

Strategische prioriteiten

  • meer samenwerking met organisaties die zich inzetten voor lokale duurzaamheid op verschillende schaalniveaus (lokaal, nationaal, Europees).
  • goede bedrijfsvoering en excellente uitvoering van projecten
  • een betere lokale inbedding en verwevenheid van activiteiten met andere organisaties

Activiteiten

  • het realiseren van een crowdfunding platform voor initiatiefgroepen in Nederland
  • het blijven creëren van mogelijkheden voor professionele begeleiding en training van lokale initiatiefgroepen en voor individuele deelnemers van die groepen
  • een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een lokaal netwerk van burgerinitiatieven door het bieden van organisatorische en andere vormen van ondersteuning

Verkorte staat van baten en lasten 2017